Privacy

Je dossier 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd: op papier, digitaal of een combinatie van beide. Dit betekent dat vanaf het moment van je aanmelding je gegevens hierin genoteerd worden. Het gaat om gegevens over je gezondheid, bijvoorbeeld je voorgeschiedenis en verslagen van gesprekken. Maar ook om administratieve gegevens, zoals je naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Als zorgverlener ben ik verplicht om je identiteit vast te stellen en je Burgerservicenummer te noteren.

In je dossier worden ook de voor jouw behandeling noodzakelijke gegevens bewaard die ik via andere zorgverleners heb gekregen, zoals de verwijsbrief van de huisarts of informatie van een andere behandelaar. 

Beveiliging van je dossier 

Ik heb alle wettelijk verplichte maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig worden opgeborgen en dat deze niet verloren raken of in onbevoegde handen vallen. Mochten er toch gegevens lekken of zoekraken, dan ben ik verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ik zal je dan ook op de hoogte stellen. 

Toegang tot je dossier 

Als behandelaar heb ik toegang tot het dossier. Dit geldt ook voor een collega die mij vervangt bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie of om andere redenen. Deze is net als ik gehouden aan het beroepsgeheim. Vervanging door een collega binnen het traject is uitzonderlijk en vindt altijd plaats in overleg. Je dossier wordt alleen ingezien voor zover dit nodig is om je van goede zorg te voorzien. 

Informatie delen met ... 

Huisarts/verwijzer 

Alleen met jouw toestemming mag ik informatie verstrekken aan de huisarts/verwijzer of eventueel aan een behandelaar naar wie je wordt doorverwijzen. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie over doorverwijzing of een rapportage. Het gaat dan om relevante gegevens uit je dossier. Telkens als er daadwerkelijk informatie wordt gedeeld, zal ik je opnieuw om toestemming vragen, zodat je weet welke informatie, met wie en met welke doel dit wordt gedeeld. Als je toestemming geeft voor of bezwaar maakt tegen het geven van informatie aan de huisarts, dan maak ik daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zullen we de informatie niet verstrekken. 

Zorgverzekeraars 

  • Ik ben wettelijk verplicht om een aantal van je persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan (zoals naam, adres, woonplaats, bsn). Op declaraties in de generalistische basis-ggz hoeft de behandeldiagnose niet te worden vermeld. 
  • Voor sommige behandelingen heb je,  op grond van de polisvoorwaarden van je zorgverzekering, alleen recht op een vergoeding als je zorgverzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt ook wel een machtiging genoemd. In die gevallen kan de zorgverzekeraar mij om informatie vragen over de diagnose. Als je bezwaar hebt tegen deze informatieverstrekking, kun je dit kenbaar maken door het ondertekenen van een privacyverklaring. Dit kan wel tot gevolg hebben dat je zorgverzekeraar geen machtiging geeft en dus dat de behandeling niet wordt vergoed. 
  • Zorgverzekeraars mogen controleren of mijn administratie op orde is en of de rekeningen kloppen. Bij een controle vraagt een zorgverzekeraar soms om informatie of inzage in het dossier. Ik ben verplicht hier aan mee te werken, maar alleen als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan die wettelijk zijn vastgelegd. In die gevallen is je toestemming niet vereist; ik zal je hierover wel vooraf informeren.

Het landelijk dbc-informatiesysteem (DIS) 

DIS is het landelijke dbc-informatiesysteem. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn van groot belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling. Het dbc-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals je naam, adres en woonplaats. Ik ben verplicht om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het DIS. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je de bovengenoemde privacyverklaring ondertekenen. Ik verstrek dan geen gegevens aan het DIS. 

Vragenlijsten (ROM) 

Ggz-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). Ik zal je aan het begin, soms tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om zo’n vragenlijst in te vullen (OQ-45). Deze informatie komt in je dossier. Met deze gegevens kan het verloop van de behandeling nauwkeurig worden gevolgd.
Er is een landelijke organisatie die de resultaten van alle ggz-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt. Deze organisatie gebruikt hiervoor de ROM gegevens. Ik lever voorlopig geen ROM- gegevens aan (ook niet als je daar wel toestemming voor geeft), totdat ik zeker weet dat de gegevens daadwerkelijk anoniem zijn en je identiteit daar niet uit kan worden afgeleid. 

Visitatie, intervisie, supervisie, consultatie 

Visitatie 

Eens in de vijf jaar vindt er in mijn praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door collega’s die net als wij een beroepsgeheim hebben. Ik geef deze collega’s alleen inzage in je dossier als je daar desgevraagd toestemming voor hebt gegeven. Zonder je toestemming mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat alle gegevens zijn verwijderd waaruit je identiteit blijkt. 

Intervisie, supervisie of consultatie 

In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maak ik alleen gebruik van gegevens waaruit een identiteit niet af te leiden is. 

Derden 

Mochten andere personen of instanties informatie vragen over je behandeling, dan ben ik niet verplicht die te geven. Er is in ieder geval jouw gerichte toestemming voor nodig en ik zal vooraf met je doornemen om welke informatie het gaat en voor welk doel deze wordt gebruikt. Denk aan een verzoek van een bedrijfsarts, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een letselschadeverzekeraar. 
Als je mij toestemming hebt gegeven, dan maak ik daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zal ik de informatie niet verstrekken. In mijn rol als (voormalig) behandelaar mag ik alleen feitelijke informatie geven, zoals gegevens over de diagnose en de duur van de behandeling. Ik mag bijvoorbeeld geen verwachtingen of vermoedens uitspreken noch oordelen geven voor een ander doel dan een zorgdoel, bijvoorbeeld een materieel of juridisch doel.

 
Ook als je toestemming geeft om informatie aan een derde te verstrekken, dien ik een eigen afweging maken of dit gezien mijn beroepsgeheim geoorloofd is. Ik kan dan alsnog besluiten om geen informatie te verstrekken als dit naar mijn oordeel de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor je kan zijn. Meer hierover kun je lezen in de richtlijn voor gezondheidsverklaringen van de LVVP. 

Bewaartermijn van je dossier 

Als je behandeling is afgerond, wordt je dossier ten minste 20 jaar bewaard. Als je jouw dossier wilt laten vernietigen (zie hieronder) dan kan de bewaartermijn korter zijn. 

Je rechten 

Als cliënt heb je volgens de wet een aantal rechten die gaan over de gegevens die over je worden vastgelegd in je dossier. Namens jou kan ook je wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd of mentor) of een door jou schriftelijk gemachtigde, een beroep doen op deze rechten. Hierop is een uitzondering: als het uitoefenen van deze rechten naar mijn oordeel jouw belangen zou schaden, dan hoef ik daaraan geen gehoor te geven. 

Recht op inzage en afschrift 

Je hebt recht om je dossier in te zien en je kunt om een kopie vragen; ik reageer binnen één maand op je verzoek. Je hebt recht op één gratis kopie. Voor een tweede kopie mag ik op basis van de administratieve kosten wel een redelijke vergoeding vragen. Als je digitaal om een kopie hebt gevraagd, dan mag ik je ook digitaal een kopie van je dossier verstrekken. Als gegevens van anderen, zoals je partner of kind, in hetzelfde dossier zijn genoteerd, dan heeft dit gevolgen voor je inzagerecht (tenzij deze gegevens door jou zelf zijn verstrekt). Ik zal je daar in dat geval over informeren. 

Recht op correctie of aanvulling 

Als je vindt dat bepaalde gegevens in je dossier niet kloppen, dan kun je mij vragen deze te wijzigen, corrigeren of aan te vullen. Het gaat hierbij alleen om feitelijke onjuistheden; wijzigen of corrigeren van een professioneel oordeel is niet mogelijk. Wel kan ik, indien je dat wenst, een aanvullende verklaring met je eigen visie in het dossier opnemen. Waren de genoteerde gegevens volgens jou op dat moment niet relevant, maar wil je ze toch bewaren, dan kun je verzoeken deze af te schermen voor medewerkers. Ik reageer binnen één maand op je verzoek. 

Recht op vernietiging 

Je kunt schriftelijk verzoeken (een deel van) je gegevens uit je behandeldossier te laten vernietigen. Ik reageer dan binnen een maand op je verzoek. Als het onmogelijk blijkt om binnen die termijn aan je verzoek te voldoen, zal ik dat aan je laten weten. In dat geval is twee maanden uitstel mogelijk. 
Het voorgaande geldt alleen voor de gegevens uit het behandeldossier. Voor je gegevens in mijn administratie (factuur, dbc-declaratiesysteem) geldt dat ik deze vanwege fiscale wetgeving en controles door zorgverzekeraars langer moet bewaren. 
In een aantal gevallen kan ik op grond van de wet weigeren aan je verzoek te voldoen; ik zal je  dan uitleggen waarom. 

Veilige communicatie 

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik je aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd.


Privacy Statement

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  stelt de verplichting om een privacy statement op de website te plaatsen dan wel beschikbaar te hebben in de praktijk van Boon Psychologie.  Dit Privacy statement kan via onderstaande link worden ingezien.

Privacy statement Boon Psychologie


TERUG NAAR OVERZICHT